Klubový řád

PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU

 1. Osoby účastnící se akcí pořádaných Klubem Vavavoom jsou povinny seznámit se s tímto provozním řádem. Nákup vstupenky, provedení rezervace a vstup na území Klubu je rovnocenný s jeho akceptací.
 2. Za účelem zajištění bezpečnosti a pohodlí hostů Klubu Vavavoom si Klub vyhrazuje právo odmítnout vstup každému, kdo svým vzhledem, oblečením nebo chováním neodpovídá standardům prezentovaným Klubem. To se týká také osob umístěných na písemných seznamech hostů, osob s všeobecně dostupnými pozvánkami nebo osob s předchozí rezervací lóže v Klubu.
 3. O vstupu osob na území Klubu rozhoduje selektor. Selektor nebo zaměstnanci ostrahy Klubu mají právo odmítnout vstup na území Klubu bez udání důvodu.
 4. Do Klubu nebudou vpouštěny osoby mladší 21 let, osoby bez platného dokladu totožnosti, opilé nebo pod vlivem jiných omamných látek a osoby nevhodně oblečené ve vztahu k charakteru události. Selektor nebo zaměstnanci ostrahy mají právo legitimit hosta Klubu za účelem zjištění jeho totožnosti a ověření jeho věku. Klub si vyhrazuje právo změnit požadovanou minimální věkovou hranici.
 5. Do 23:00 mají přednost vstupu do lokálu držitelé rezervací a členské karty Klubu Vavavoom.
 6. Z bezpečnostních důvodů mají zaměstnanci ostrahy nebo selektor klubu právo odmítnout vstup do lokálu v případě, kdy počet osob v Klubu odpovídá maximálnímu povolenému počtu osob v lokálu.
 7. Osoby pobývající v Klubu jsou povinny řídit se pokyny zaměstnanců klubu a ostrahy, které mají za cíl zajistit bezpečnost a pořádek.
 8. Je zakázáno vnášet na území Klubu jídlo, nápoje, alkohol, omamné látky, střelné a plynové zbraně, nože a jiné ostré předměty, stejně jako pyrotechniku a požárně nebezpečné materiály a jiné předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo život hostů Klubu.
 9. Zaměstnanec ostrahy má právo prohlížet obsah tašek, batohů a oblečení osob v případě podezření, že tyto osoby vnášejí nebo mají předměty uvedené v bodu 8 provozního řádu. V případě odmítnutí podrobit se této kontrole si Klub vyhrazuje právo odmítnout vstup na území Klubu.
 10. Osoby, které se chovají agresivně nebo představují přímé nebezpečí pro ostatní hosty Klubu, jsou ve stavu alkoholové opilosti, jsou pod vlivem omamných látek a svým jednáním porušují provozní řád Klubu, budou z lokálu vykázány.
 11. V případě závažného porušení provozního řádu Klubu mají zaměstnanci ostrahy právo použít prostředků stanovených zákonem za účelem okamžitého zajištění bezpečnosti v Klubu.
 12. V případě způsobení materiální škody v Klubu, spáchání přestupku nebo nevhodného chování mají zaměstnanci ostrahy právo zadržet pachatele a okamžitě ho předat do rukou Policie. Za škody způsobené v Klubu odpovídá pachatel poškození nebo osoba za něj odpovědná.
 13. Klub nenese odpovědnost za náhodné události, které mohou nastat během akce, jako je požár, evakuace nařízená službami Policie a Hasičského záchranného sboru, katastrofa, bombový poplach a nebude povinen vrátit peníze za vstupenky ani poskytnout odškodnění za další nároky související s neuskutečněním nebo přerušením akce z výše uvedených důvodů.
 14. V Klubu platí zákaz kouření tabáku, s výjimkou speciálně označených a přizpůsobených místností pro kuřáky. Osoby pobývající v těchto prostorách dobrovolně souhlasí s pobytem ve znečištěném prostředí. Host Klubu bere na vědomí, že může být vystaven neustálému pobytu v oblasti intenzity zvuku, která může způsobit poškození sluchu.
 15. Klub si vyhrazuje právo zrušit pořádanou akci bez udání důvodu. V takovém případě náleží vrácení peněz za zakoupené vstupenky. Zrušení akce neopravňuje k žádným dalším nárokům.
 16. Obsluha Klubu má právo odmítnout podání alkoholu osobě v opilosti.
 17. Čas uzavření Klubu je stanoven v souladu s okolnostmi vedením.
 18. Šatna v klubu je povinná. Osoby účastnící se akcí pořádaných Klubem Vavavoom jsou povinny seznámit se s Provozním řádem šatny.
 19. Osoby účastnící se akce vyjadřují souhlas s bezplatným šířením jejich obrazu, zaznamenaného během akcí pořádaných Klubem pro marketingové účely. Souhlas je udělen na neurčitou dobu a bez teritoriálních omezení. Souhlas zahrnuje také šíření obrazu třetími osobami v rámci vysílání a veřejného přehrávání marketingových materiálů, reportáží a informací o akci.

PROVOZNÍ ŘÁD REZERVACÍ

 1. Rezervace jsou prováděny prostřednictvím portálu www.emenago.com.
 2. Rezervace jsou přijímány na časy: 22:00 a 22:30 a jsou zrušeny po 30 minutách zpoždění. Příchod po této době vede ke ztrátě dříve zaplacené částky i samotného místa.
 3. Po provedení rezervačního postupu je vyžadována platba celé částky online do 12 hodin od provedení rezervace (ceny rezervací jsou uvedeny v popisu lóže po jejím výběru).
 4. VSTUP DO KLUBU A ŠATNA JSOU ZAHRNUTY V CENĚ REZERVACE.
 5. Část rezervační částky je určena k využití na baru (hodnoty jsou uvedeny v popisu lóže po jejím výběru).
 6. V Klubu platí dress code – Casual, Smart Casual.
 7. Za účelem zajištění bezpečnosti a pohodlí hostů Klubu Vavavoom si Klub vyhrazuje právo odmítnout vstup každému, kdo svým vzhledem, oblečením nebo chováním neodpovídá standardům prezentovaným Klubem. To se týká také osob s předchozí rezervací lóže v Klubu.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠATNY

 1. Šatna během akcí je povinná.
 2. Šatna je zdarma.
 3. Důkazem přijetí věcí do šatny je vydání čísla nebo náramku.
 4. Za ztracená nebo poškozená čísla/náramky se účtuje poplatek 20 Kč/ks.
 5. Za cenné předměty ponechané v šatně (doklady, klíče, peněženky, mobilní telefony atd.) Klub Vavavoom nenese odpovědnost.
 6. V případě ztráty čísla budou věci vydány po zaplacení poplatku (bod 4.) po skončení akce nebo ve lhůtě určené zaměstnanci Klubu.
 7. Za věci ponechané na území Klubu Vavavoom nenese odpovědnost.
 8. Zanechané věci v šatně uchováváme 14 dní.
 9. Vstup na území Klubu je rovnocenný s akceptací výše uvedených pravidel.