Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu klubvavavoom.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal internetowy klubvavavoom.pl jest prowadzony i zarządzany przez firmę B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane w
całości, posiadający numer NIP: 7361624257. REGON: 120066138.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulamin własny serwisu z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

II. DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.

Portal – oznacza serwis internetowy: klubvavavoom.pl

Klub Vavavoom – oznacza firmę B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,

Administrator – oznacza Klub Vavavoom.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.

Zarejestrowany Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, lub podmiot, który skutecznie założy Profil w Portalu poprzez uzyskanie w procesie rejestracji indywidualnego numeru karty klienta oraz wybranego przez siebie hasła pozwalającego zalogować się do Profilu.

Profil – zbiór informacji opisujących i identyfikujących danego Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika do Portalu, które przetwarzane są i publikowane na stronach Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

Baza Profili – zbiór informacji opisujących i identyfikujących wszystkich Użytkowników Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które gromadzone są i przetwarzane przez Portal na potrzeby świadczenia usług Portalu.

Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies”, skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:

 • umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom sprzedaży wstępu na organizowane przez Klub Vavavoom wydarzenia, rezerwację lóż oraz składanie zamówienia na produkty dostępne w menu Klubu Vavavoom z odbiorem osobistym w klubie.

Rejestracja Profilu w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych w Profilu danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają istotny wpływ na uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klub Vavavoom. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych;
 • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.;
 • Inspektorem Ochrony Danych w klubvavavoom.pl jest Klub Vavavoom;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy;
 • prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować konto. Konto może być również usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie wszystkich związanych z nim danych Profilu. Usunięcie konta przez Administratora, lub na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika nie skutkuje usunięciem danych Użytkownika z list Wyników online.

V. PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez payu.pl, jak również na miejscu, w Klubie Vavavoom.

Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez payu.pl, jak również: przy odbiorze (za pobraniem), w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.

Do każdej wpłaty poprzez Portal i payu.pl dołączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT do tego paragonu.

VI. REKLAMACJE

Reklamacje można składać pisemnie, lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.

Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do Klubu Vavavoom wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady, lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.

Wszystkie produkty elektroniczne, w tym pliki i materiały audiowizualne, dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują Klub Vavavoom.

Użytkownik nabywa prawo niewyłącznej licencji prywatnej do zakupionych w Portalu plików oraz materiałów audiowizualnych.

Osoby, lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Portalem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części, lub wszystkich stron Portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie na stronach głównych serwisów wchodzących w skład Portalu. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik w przypadku nie zaakceptowania nowej treści regulaminu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Portalu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Zakopane, 24.05.2019