Podmienky používania webovej stránky

Pravidlá používania služby klubvavavoom.pl

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Internetový portál klubvavavoom.pl je prevádzkovaný a spravovaný firmou B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,
v plnej miere, s daňovým číslom NIP: 7361624257. REGON: 120066138.
Tieto pravidlá určujú zásady používania a fungovania Portálu. Ustanovenia Pravidiel a všetkých príloh a dodatkov (vrátane vlastných pravidiel služby z bodu 1.1.), ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou spolu s právnymi predpismi platnými na území Poľskej republiky, výhradne určujú práva a povinnosti Užívateľov Portálu, ako aj práva, povinnosti a rozsah zodpovednosti Správcu. Každý Užívateľ je povinný, od okamihu uskutočnenia činností smerujúcich k používaniu Portálu, dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel. Pred založením Účtu je potrebné pozorne prečítať nasledujúce Pravidlá.

II. DEFINÍCIE

Pravidlá – označujú tieto Pravidlá poskytovania služieb na Portáli.
Portál – označuje internetovú službu: klubvavavoom.pl

Klub Vavavoom – označuje firmu B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,

Správca – označuje Klub Vavavoom.

Užívateľ – označuje fyzickú alebo právnickú osobu využívajúcu všeobecne dostupné služby ponúkané Portálom.

Registrovaný Užívateľ – označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá úspešne založila Profil na Portáli získaním v procese registrácie individuálneho čísla klientskej karty a vybraného hesla umožňujúceho prihlásenie do Profilu.

Profil – súbor informácií opisujúcich a identifikujúcich daného Registrovaného Užívateľa Portálu, poskytovaných samostatne a dobrovoľne Registrovaným Užívateľom Portálu, ktoré sú spracúvané a publikované na stránkach Portálu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29. augusta 1997 s neskoršími zmenami.

Databáza Profilov – súbor informácií opisujúcich a identifikujúcich všetkých Užívateľov Portálu, poskytovaných samostatne a dobrovoľne všetkými Užívateľmi Portálu, ktoré sú zhromažďované a spracúvané Portálom pre potreby poskytovania služieb Portálu.

Viššia moc – všetky náhle udalosti vonkajšej povahy, ktoré spôsobujú objektívnu nemožnosť vykonania služieb uvedených v Pravidlách, ktoré Správca nemohol predvídať.

III. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

Na používanie služieb Portálu je nevyhnutné vlastniť zariadenie umožňujúce používanie internetovej siete, internetový prehliadač s povolenou podporou súborov „cookies“, elektronickú poštovú schránku.
Základnou činnosťou Portálu na internete je:

 • umožnenie Registrovaným Užívateľom predaja vstupu na organizované udalosti Klubu Vavavoom, rezerváciu lôž a objednávanie produktov dostupných v menu Klubu Vavavoom s osobným prevzatím v klube.

Registrácia Profilu na Portáli je dobrovoľná a bezplatná. Každý z Registrovaných Užívateľov má právo na nahliadnutie do svojich údajov spracúvaných Portálom, právo na opravu týchto údajov a požiadať o zastavenie ich spracúvania odstránením z Databázy Profilov.
Registrovaní Užívatelia sú povinní okamžite aktualizovať údaje uložené v Profile v prípade každej ich zmeny, najmä ak tieto zmeny majú významný vplyv na účasť na udalostiach organizovaných Klubom Vavavoom. Všetky dôsledky poskytnutia nepravdivých údajov nesie Užívateľ.

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďujeme a využívame osobné údaje užívateľov za účelom poskytovania im služieb opísaných vyššie.
Práva osoby, ktorých sa týkajú osobné údaje:

 • právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov, t.j. právo získať potvrdenie, či Správca spracúva údaje a informácie týkajúce sa takého spracovania;
 • právo na opravu údajov, ak údaje spracúvané Správcom sú nesprávne alebo neúplné;
 • právo požiadať Správcu o vymazanie údajov;
 • právo požiadať Správcu o obmedzenie spracovania údajov;
 • právo na prenos údajov, t.j. právo získať osobné údaje poskytnuté Správcovi a preniesť ich inému správcovi;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na základe oprávneného záujmu Správcu alebo proti spracovaniu na účely priameho marketingu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Poľska alebo dozornému orgánu iného členského štátu Európskej únie, príslušnému na základe miesta obvyklého pobytu alebo práce osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo na základe miesta predpokladaného porušenia GDPR;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas (bez vplyvu na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním);
 • právo získať ľudský zásah zo strany Správcu, vyjadriť vlastné stanovisko a spochybniť rozhodnutie založené na automatizovanom spracovaní údajov;
 • poskytnuté údaje budú spracúvané v súlade s obsahom všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016;
 • Inšpektorom Ochrany Údajov v klubvavavoom.pl je Klub Vavavoom;
 • osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy;
 • právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov porušuje predpisy všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.

V prípade, že Správca zistí, že Užívateľ porušuje ustanovenia Pravidiel, Správca môže účet zablokovať. Účet môže byť tiež odstránený Správcom bez akýchkoľvek predchádzajúcich upozornení, čo spôsobí úplné a nevratné vymazanie všetkých s ním spojených údajov Profilu. Odstránenie účtu Správcom alebo na žiadosť Registrovaného Užívateľa nevedie k vymazaniu údajov Užívateľa zo zoznamu Výsledkov online.

V. PLATBY

Platby je možné vykonať prostredníctvom automatického systému internetových platieb prevádzkovaného payu.pl, ako aj na mieste, v Klube Vavavoom.
Platby je možné vykonať prostredníctvom automatického systému internetových platieb prevádzkovaného payu.pl, ako aj: pri prevzatí (na dobierku), na mieste určenom organizátorom podujatia.

K každej platbe prostredníctvom Portálu a payu.pl je pripojený pokladničný doklad, a na žiadosť faktúra DPH k tomuto pokladničnému dokladu.

VI. REKLAMÁCIE

Reklamácie je možné podávať písomne alebo elektronickou poštou do 14 dní od dňa vykonania činnosti na Portáli Užívateľom.
Reklamačný postup sa začína po jeho doručení do Klubu Vavavoom spolu s podrobným opisom výhrad.

Zodpovednosť z titulu záruky pokrýva výhradne vady alebo nezrovnalosti vzniknuté z fungovania Portálu inak, než bolo zamýšľané.

Všetky elektronické produkty, vrátane súborov a audiovizuálnych materiálov, dostupné prostredníctvom Portálu, nepodliehajú vráteniu ani výmene.

VII. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva k obsahom, súborom a audiovizuálnym materiálom umiestneným na službe patria Klubu Vavavoom.
Užívateľ získava právo na nevýhradnú súkromnú licenciu k súborom a audiovizuálnym materiálom zakúpeným na Portáli.

Osoby alebo firmy zainteresované v inom ako súkromnom využívaní obsahu dostupného na Portáli sú vyzvané, aby sa obrátili na Portál.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť informácií vložených Užívateľmi do Portálu prostredníctvom dostupných formulárov.
Správca nenesie zodpovednosť za „krádeže účtov Profilov“ vykonané tretími osobami, najmä v dôsledku nedostatočnej ochrany vlastného hesla k účtu Registrovaným Užívateľom.

Správca si vyhradzuje právo zavádzať nové funkcie a služby dostupné na Portáli, vykonávať a rušiť akékoľvek akcie propagácie, údržbové práce Portálu, vrátane dočasného vypnutia časti alebo všetkých stránok Portálu.

Správca si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách. V prípade zavedenia zmien v Pravidlách o tom Správca informuje na hlavných stránkach služieb tvoriacich Portál. Po zverejnení informácií o zmenách v Pravidlách by sa Užívateľ mal s týmito zmenami okamžite oboznámiť. Registrácia nového účtu alebo prihlásenie sa na existujúci účet Užívateľom znamená bezpodmienečné prijatie novej podoby Pravidiel Užívateľom. Užívateľ, ktorý novú podobu pravidiel neprijme, by mal o tomto fakte okamžite informovať Správcu. Vyhlásenie o neprijatí novej podoby Pravidiel vedie k odstráneniu účtu Registrovaného Užívateľa.

V prípadoch neupravených týmito pravidlami sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Príslušným súdom pre riešenie sporov vyplývajúcich z fungovania Portálu je súd príslušný podľa sídla žalovaného.

Zakopane, 24.05.2019