Podmínky používání webu

Pravidla používání služby klubvavavoom.pl

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Internetový portál klubvavavoom.pl je provozován a spravován firmou B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,
v plném rozsahu, mající identifikační číslo NIP: 7361624257. REGON: 120066138.

Tato pravidla definují zásady používání a fungování Portálu. Ustanovení Pravidel a všech příloh a dodatků (včetně vlastního řádu služby z bodu 1.1.), které jsou jeho nedílnou součástí společně s právními předpisy platnými na území Polské republiky, výhradně určují práva a povinnosti Uživatelů Portálu, stejně jako práva, povinnosti a rozsah odpovědnosti Správce. Každý Uživatel je povinen, od okamžiku podniknutí kroků směřujících k používání Portálu, dodržovat ustanovení těchto Pravidel. Před založením Účtu je nutné pečlivě přečíst níže uvedená Pravidla.

II. DEFINICE

Pravidla – označují tato Pravidla poskytování služeb na Portálu.

Portál – označuje internetovou službu: klubvavavoom.pl

Klub Vavavoom – označuje firmu B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,

Správce – označuje Klub Vavavoom.

Uživatel – označuje fyzickou nebo právnickou osobu využívající obecně dostupné služby nabízené Portálem.

Registrovaný Uživatel – označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která úspěšně založila Profil na Portálu získáním individuálního čísla klientské karty a vybraného hesla v procesu registrace, které umožňuje přihlášení do Profilu.

Profil – soubor informací popisujících a identifikujících daného Registrovaného Uživatele Portálu, poskytnutých samostatně a dobrovolně Registrovaným Uživatelem Portálu, které jsou zpracovávány a publikovány na stránkách Portálu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 s pozdějšími změnami.

Databáze Profilů – soubor informací popisujících a identifikujících všechny Uživatele Portálu, poskytnutých samostatně a dobrovolně všemi Uživateli Portálu, které jsou shromažďovány a zpracovávány Portálem pro účely poskytování služeb Portálu.

Vis maior – jakékoli náhlé události vnější povahy, které způsobují objektivní nemožnost plnění služeb uvedených v Pravidlech, které Spr

ávce nemohl předvídat.

III. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

Pro využívání služeb Portálu je nezbytné vlastnit zařízení umožňující používání internetové sítě, internetový prohlížeč s povolenou podporou souborů „cookies“, e-mailovou schránku.

Základní činností Portálu na internetu je:

 • umožnění Registrovaným Uživatelům prodej vstupu na akce pořádané Klubem Vavavoom, rezervaci lóží a podávání objednávek na produkty dostupné v menu Klubu Vavavoom s osobním odběrem v klubu.

Registrace Profilu na Portálu je dobrovolná a bezplatná. Každý z Registrovaných Uživatelů má právo nahlížet do svých údajů zpracovávaných Portálem, právo na opravu těchto údajů a požadovat zastavení jejich zpracování odstraněním z Databáze Profilů.

Registrovaní Uživatelé jsou povinni okamžitě aktualizovat údaje uložené v Profilu v případě každé jejich změny, zejména pokud tyto změny mají významný vliv na účast na akcích pořádaných Klubem Vavavoom. Veškeré důsledky poskytnutí nepravdivých údajů nese Uživatel.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme a využíváme osobní údaje uživatelů za účelem poskytování jim služeb popsaných výše.

Práva osoby, kterých se týkají osobní údaje:

 • právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, tj. právo získat potvrzení, zda Správce zpracovává údaje a informace týkající se takového zpracování;
 • právo na opravu údajů, pokud údaje zpracovávané Správcem jsou nesprávné nebo neúplné;
 • právo požadovat od Správce odstranění údajů;
 • právo požadovat od Správce omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje poskytnuté Správci a předat je jinému správci;
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Správce nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • právo podat stížnost polskému dozorovému orgánu nebo dozorovému orgánu jiného členského státu Evropské unie, příslušnému vzhledem k místu obvyklého pobytu nebo práce osoby, které se údaje týkají, nebo vzhledem k místu domnělého porušení GDPR;
 • právo kdykoli odvolat souhlas (bez dopadu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souh

  lasu před jeho odvoláním);

 • právo získat lidský zásah ze strany Správce, vyjádřit vlastní stanovisko a zpochybnit rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování údajů;
 • poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu s obsahem obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016;
 • Inspektorem Ochrany Údajů v klubvavavoom.pl je Klub Vavavoom;
 • osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy;
 • právo podat stížnost, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

V případě, že Správce zjistí, že Uživatel porušuje ustanovení Pravidel, může Správce účet zablokovat. Účet může být také odstraněn Správcem bez jakéhokoli předchozího upozornění, což povede k úplnému a nevratnému odstranění všech údajů spojených s tímto Profilem. Odstranění účtu Správcem nebo na žádost Registrovaného Uživatele nevede k odstranění údajů Uživatele ze seznamu Výsledků online.

V. PLATBY

Platby lze provádět prostřednictvím automatického systému internetových plateb provozovaného payu.pl, stejně jako na místě v Klubu Vavavoom.

Platby lze provádět prostřednictvím automatického systému internetových plateb provozovaného payu.pl, stejně jako: při převzetí (na dobírku), na místě určeném organizátorem akce.

Ke každé platbě prostřednictvím Portálu a payu.pl je přiložen účtenka, a na žádost faktura VAT k této účtence.

VI. REKLAMACE

Reklamace lze podávat písemně nebo elektronickou poštou do 14 dnů od dne provedení činnosti na Portálu Uživatelem.

Reklamační řízení je zahájeno po jeho doručení do Klubu Vavavoom spolu s podrobným popisem námitek.

Odpovědnost z titulu záruky se vztahuje výhradně na vady nebo nesrovnalosti vzniklé v důsledku fungování Portálu jinak, než bylo zamýšleno.

Všechny elektronické produkty, včetně souborů a audiovizuálních materiálů, dostupné prostřednictvím Portálu, nejsou předmětem vrácení ani výměny.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva k obsahu, souborům a audiovizuálním materiálům umístěným na službě patří Klubu Vavavoom.

Uživatel získává právo na nevýhradní soukromou licenci k souborům a audiovizuálním materiálům zakoupeným na Portálu.

Osoby nebo firmy zainteresované v jiném než soukromém vyu

žití obsahu dostupného na Portálu jsou vyzvány, aby se obrátily na Portál.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce nenesou žádnou odpovědnost za pravdivost informací vložených Uživateli do Portálu prostřednictvím dostupných formulářů.

Správce nenese odpovědnost za „krádeže účtů Profilů“ prováděné třetími osobami, zejména v důsledku nedostatečné ochrany vlastního hesla k účtu Registrovaným Uživatelem.

Správce si vyhrazuje právo zavádět nové funkce a služby dostupné na Portálu, provádět a rušit veškeré akce propagace, údržbové práce Portálu, včetně dočasného vypnutí části nebo všech stránek Portálu.

Správce si vyhrazuje právo na změny v pravidlech. V případě změn v Pravidlech o tom Správce informuje na hlavních stránkách služeb tvořících Portál. Po zveřejnění informací o změnách v Pravidlech by se Uživatel měl se změnami okamžitě seznámit. Registrace nového účtu nebo přihlášení k existujícímu účtu Uživatelem znamená bezpodmínečné přijetí nového obsahu Pravidel Uživatelem. Uživatel, který nový obsah pravidel nepřijme, by měl o tomto faktu okamžitě informovat Správce. Prohlášení o nepřijetí nového obsahu Pravidel vede k odstranění účtu Registrovaného Uživatele.

V otázkách neupravených těmito pravidly se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z fungování Portálu je soud příslušný podle sídla žalovaného.

Zakopane, 24.05.2019