A weboldal használati feltételei

A klubvavavoom.pl weboldal használati szabályzata

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A klubvavavoom.pl internetes portált a B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA üzemelteti és kezeli, amelynek székhelye: ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,
teljes egészében, adószáma (NIP): 7361624257. REGON: 120066138.

Ez a szabályzat meghatározza a Portál használatának és működésének szabályait. A Szabályzat rendelkezései, valamint minden melléklete és kiegészítése (beleértve az 1.1 pontban említett saját szolgáltatási szabályzatot is), amelyek a Lengyel Köztársaság területén érvényes jogszabályokkal együtt a Portál Felhasználóinak jogait és kötelezettségeit, valamint az Adminisztrátor jogait, kötelezettségeit és felelősségi körét kizárólagosan meghatározzák. Minden Felhasználó köteles a Portál használatának megkezdése pillanatától betartani a jelen Szabályzat rendelkezéseit. Fiók létrehozása előtt figyelmesen el kell olvasni az alábbi Szabályzatot.

II. DEFINÍCIÓK

Szabályzat – jelen dokumentum, a Portálon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzat.

Portál – a klubvavavoom.pl internetes szolgáltatás.

Klub Vavavoom – a B STUDLIK & A STUDLIK PROJEKT 2007 SPÓŁKA JAWNA vállalat, ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane,

Adminisztrátor – a Klub Vavavoom.

Felhasználó – természetes személy vagy jogi személy, aki a Portál általánosan elérhető szolgáltatásait igénybe veszi.

Regisztrált Felhasználó – természetes személy vagy jogi személy, aki sikeresen létrehoz egy Profilt a Portálon a regisztrációs folyamat során kapott egyéni ügyfélnyilvántartási szám és a választott jelszó segítségével, amely lehetővé teszi a Profilba való bejelentkezést.

Profil – információk gyűjteménye, amely leírja és azonosítja a Portál egy adott Regisztrált Felhasználóját, amelyet a Regisztrált Felhasználó önként és önállóan ad át a Portálnak, és amelyet a Portál az 1997. augusztus 29-i Személyes Adatok Védelméről szóló törvény és későbbi módosításainak megfelelően feldolgoz és közzétesz a Portál oldalain.

Profilok Adatbázisa – információk gyűjteménye, amely leírja és azonosítja a Portál összes Felhasználóját, amelyet minden Felhasználó önként és önállóan ad át a Portálnak, és amelyet a Portál a szolgáltatások nyújt

ása érdekében gyűjt össze és dolgoz fel.

Vis maior – minden váratlan, külső jellegű esemény, amely objektíve lehetetlenné teszi a Szabályzatban meghatározott szolgáltatások nyújtását, és amelyet az Adminisztrátor nem tudott előre látni.

III. A PORTÁL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egy olyan eszköz birtoklása, amely lehetővé teszi az internetes hálózat használatát, egy internetböngésző, amely engedélyezi a „cookies” (sütik) kezelését, valamint egy e-mail postafiók.

A Portál alapvető tevékenysége az interneten:

 • lehetővé teszi a Regisztrált Felhasználók számára, hogy eladjanak belépőt a Klub Vavavoom által szervezett eseményekre, foglaljanak fülkéket, valamint rendeljenek a Klub Vavavoom menüjében elérhető termékekből, amelyeket személyesen vehetnek át a klubban.

A Profil regisztrációja a Portálon önkéntes és ingyenes. Minden Regisztrált Felhasználónak joga van betekinteni a Portál által feldolgozott adataiba, jogosult ezeket az adatokat helyesbíteni, valamint kérheti azok feldolgozásának megszüntetését az Adatbázisból való törlés útján.

A Regisztrált Felhasználók kötelesek azonnal frissíteni a Profiljukban tárolt adatokat, amennyiben azok megváltoznak, különösen, ha ezek a változások jelentős hatással vannak a Klub Vavavoom által szervezett eseményeken való részvételre. A hamis adatok megadásának minden következményét a Felhasználó viseli.

IV. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Felhasználóink személyes adatait az alább leírt szolgáltatások nyújtása céljából gyűjtjük és használjuk fel.

Az érintett személy jogai:

 • hozzáférés joga a saját személyes adataihoz, vagyis jogot kap a megerősítésre, hogy az Adminisztrátor feldolgozza-e az adatokat, valamint információkhoz jut az ilyen feldolgozásról;
 • jog az adatok helyesbítésére, ha az Adminisztrátor által feldolgozott adatok helytelenek vagy hiányosak;
 • jog arra kérni az Adminisztrátortól az adatok törlését;
 • jog arra kérni az Adminisztrátortól az adatok feldolgozásának korlátozását;
 • adatok átvitelének joga, vagyis jog az Adminisztrátornak átadott személyes adatok megkapására és azok másik adminisztrátornak történő átadására;
 • jog ellenvetést emelni az adatok feldolgozása ellen, ha az az Adminisztrátor jogos érdekén alapul, vagy ha a feldolgozás közvetlen marketing célból t

  örténik;

 • jog panaszt benyújtani a lengyel felügyeleti hatósághoz vagy az Európai Unió más tagállamának felügyeleti hatóságához, az érintett személy szokásos tartózkodási helye, munkahelye szerint, vagy a GDPR megsértésének feltételezett helye szerint;
 • jog bármikor visszavonni a hozzájárulást (ez nem érinti a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtti jogos adatfeldolgozás jogszerűségét);
 • jog az Adminisztrátor emberi beavatkozásának elérésére, saját álláspont kifejtésére és az automatizált adatfeldolgozáson alapuló döntés megkérdőjelezésére;
 • a megadott adatokat a 2016. április 27-i általános adatvédelmi rendelet szerint dolgozzák fel;
 • A klubvavavoom.pl Adatvédelmi Tisztviselője a Klub Vavavoom;
 • a személyes adatokat a szerződés időtartama alatt tárolják;
 • jog panaszt tenni, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása megsérti a 2016. április 27-i általános adatvédelmi rendeletet.

Amennyiben az Adminisztrátor megállapítja, hogy a Felhasználó megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, az Adminisztrátor blokkolhatja a fiókot. A fiókot az Adminisztrátor is törölheti bármilyen előzetes értesítés nélkül, ami a Profillal kapcsolatos összes adat teljes és visszafordíthatatlan törlését eredményezi. A fiók törlése az Adminisztrátor által, vagy a Regisztrált Felhasználó kérésére nem eredményezi a Felhasználó adatainak törlését az online Eredmények listájáról.

V. FIZETÉSEK

A fizetéseket az automatikus online fizetési rendszeren keresztül lehet megtenni, amelyet a payu.pl üzemeltet, valamint a Klub Vavavoom helyszínén.

A fizetéseket az automatikus online fizetési rendszeren keresztül lehet megtenni, amelyet a payu.pl üzemeltet, továbbá: az átvételkor (utánvéttel), az esemény szervezője által megjelölt helyen.

Minden Portalon és a payu.pl-en keresztüli fizetéshez csatolnak nyugtát, és kérésre az ahhoz tartozó ÁFA-számlát.

VI. REKLAMÁCIÓK

A reklamációkat írásban vagy elektronikus levélben lehet benyújtani 14 napon belül azután a naptól kezdve, hogy a Felhasználó tevékenységet hajtott végre a Portálon.
A reklamációs eljárás akkor kezdődik, amikor azt a Vavavoom Klubhoz benyújtják a kifogások részletes leírásával együtt.

A garancia alapján vállalt felelősség kizárólag a Portál működéséből eredő hibákra vagy összeférhetetlenségekre terjed ki, amelyek eltérnek a tervezettől.

Az elektronikus termékek, beleértve a fájlokat és az audiovizuális anyagokat, amelyek a Portálon keresztül érhetők el, nem téríthetők vissza és nem cserélhetők ki.

VII. SZERZŐI JOGOK

A szolgáltatásban közzétett tartalmak, fájlok és audiovizuális anyagok szerzői jogai a Vavavoom Klubot illetik meg.
A Felhasználó a Portálon megvásárolt fájlokhoz és audiovizuális anyagokhoz nem kizárólagos magánlicencet szerez.

Azok a személyek vagy vállalkozások, akik a Portálon elérhető tartalmakat magáncélú felhasználástól eltérő módon kívánják felhasználni, kapcsolatba léphetnek a Portállal.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adminisztrátor semmilyen módon nem vállal felelősséget a Felhasználók által a rendelkezésre álló űrlapokon keresztül a Portálba bevitt információk valódiságáért.
Az Adminisztrátor nem vállal felelősséget a “profilok fiókjainak ellopásáért”, amelyet harmadik felek hajtanak végre, különösen a Regisztrált Felhasználó általi saját jelszó megfelelő védelmének hiánya miatt.

Az Adminisztrátor fenntartja magának a jogot, hogy új funkciókat és szolgáltatásokat vezessen be a Portálon, promóciós akciókat hajtson végre és szüntessen meg, karbantartási munkákat végezzen a Portálon, beleértve a Portál egyes vagy összes oldalának ideiglenes kikapcsolását is.

Az Adminisztrátor fenntartja magának a jogot a szabályzatban változtatások végrehajtására. A Szabályzatban történő változtatások esetén az Adminisztrátor erről a tényről a Portál főoldalain tájékoztatja a felhasználókat. A Szabályzat változásainak megjelenése után a Felhasználónak haladéktalanul meg kell ismerkednie a változásokkal. Új fiók regisztrálása vagy meglévő fiókba történő bejelentkezés a Felhasználó részéről a Szabályzat új tartalmának feltétel nélküli elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, haladéktalanul értesítenie kell erről az Adminisztrátort. A Szabályzat új tartalmának elfogadásának elutasítása a Regisztrált Felhasználó fiókjának törlésével jár.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Portál működéséből eredő viták elbírálására illetékes bíróság az alperes székhelye szerinti bíróság.

Zakopane, 2019. május 24.