Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub Vavavoom, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu wstępu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewniania gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub Vavavoom zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem, lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, lub posiadających wcześniejszą rezerwację loży w Klubie.
 3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner, lub pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe, lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownicy ochrony mają prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Do godziny 23:00 pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze rezerwacji oraz kart członkowskich Klubu Vavavoom.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony, lub selekcjoner klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie, równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.
 7. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.
 9. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć, przewidzianych prawem, środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety, ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się, lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 14. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się  na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 16. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 17. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.
 18. Szatnia w klubie jest obowiązkowa. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub Vavavoom, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Szatni.
 19. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

REGULAMIN REZERWACJI

 1. Rezerwacje składane są poprzez portal www.emenago.com.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na godziny: 22:00 oraz 22:30 i zostają anulowane po 30 minutowym spóźnieniu. Przybycie po tej godzinie powoduje przepadek wcześniej wpłaconej kwoty jak i samego miejsca.
 3. Po przejściu procedury rezerwacji, wymagana jest opłata pełnej kwoty online w ciągu 12 godzin od dokonania rezerwacji (ceny rezerwacji znajdują się w opisie loży, po jej wybraniu).
 4. WSTĘP DO KLUBU ORAZ SZATNIA WLICZONE SĄ W CENĘ REZERWACJI.
 5. Cześć kwoty rezerwacji jest do wykorzystania na barze (wartości znajduję się w opisie loży, po jej wybraniu).
 6. W Klubie obowiązuje dress code – Casual, Smart Casual.
 7. W celu zapewniania gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub Vavavoom zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem, lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób posiadających wcześniejszą rezerwację loży w Klubie.

REGULAMIN SZATNI

 1. Szatnia podczas imprez jest obowiązkowa.
 2. Szatnia jest bezpłatna.
 3. Dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie numerka, lub opaski.
 4. Za zgubione bądź zniszczone numerki/opaski obowiązuje opłata 20 zł/szt.
 5. Za wartościowe przedmioty pozostawione w garderobie (dokumenty, klucze, portfele, telefony komórkowe itp.) Klub Vavavoom nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy będą wydawane po uiszczeniu opłaty (pkt. 4.) po zakończeniu imprezy, lub w wyznaczonym przez pracowników Klubu terminie.
 7. Za pozostawione rzeczy na terenie Klubu Vavavoom nie odpowiadamy.
 8. Pozostawione rzeczy w szatni przechowujemy 14 dni.
 9. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.