Klubový poriadok

KLUBOVÝ ŘÁD

 1. Osoby účastniace sa na akciách organizovaných Klubom Vavavoom sú povinné oboznámiť sa s týmito pravidlami. Nákup vstupenky, rezervácia miesta a vstup na územie Klubu znamená ich akceptáciu.
 2. Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a pohodlia hostí Klubu si Klub Vavavoom vyhradzuje právo odmietnuť vstup každému, kto svojím vzhľadom, odevom alebo správaním nezodpovedá štandardom, ktoré Klub prezentuje. Toto sa týka aj osôb uvedených na písomných zoznamoch hostí, osôb s všeobecnými pozvánkami alebo osôb s predchádzajúcou rezerváciou lóže v Klube.
 3. O vstupe osôb na územie Klubu rozhoduje selektor. Selektor alebo zamestnanci ochrany Klubu majú právo odmietnuť vstup na územie Klubu bez udania dôvodu.
 4. Do Klubu nebudú vpustené osoby mladšie ako 21 rokov, osoby bez platného dokladu totožnosti, opité osoby alebo osoby pod vplyvom iných omamných látok a osoby nevhodne oblečené vzhľadom na úroveň podujatia. Selektor alebo zamestnanci ochrany majú právo legitímovať hosťa Klubu za účelom zistenia jeho totožnosti a overenia veku. Klub si vyhradzuje právo zmeniť požadovanú minimálnu vekovú hranicu.
 5. Do 23:00 majú prednosť pri vstupe do priestorov osoby s rezerváciou a držitelia členských kariet Klubu Vavavoom.
 6. Z bezpečnostných dôvodov majú zamestnanci ochrany alebo selektor klubu právo odmietnuť vstup do priestorov v prípade, že počet osôb v Klube dosiahne maximálny povolený počet osôb.
 7. Osoby nachádzajúce sa v Klube sú povinné dodržiavať pokyny zamestnancov klubu a ochrany zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a poriadku.
 8. Je zakázané vnášať na územie Klubu jedlo, nápoje, alkohol, omamné látky, strelné a plynové zbrane, nože a iné ostré predmety, ako aj pyrotechniku a materiály nebezpečné z hľadiska požiaru a ďalšie predmety, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo život hostí Klubu.
 9. Zamestnanec ochrany má právo prezrieť obsah tašiek, batohov a oblečenia osôb v prípade podozrenia, že tieto osoby vnášajú alebo majú pri sebe predmety uvedené v bode 8. tohto poriadku. V prípade odmietnutia podrobiť sa tejto kontrole si Klub vyhradzuje právo odmietnuť vstup na územie Klubu.
 10. Osoby, ktoré sa správajú agresívne alebo predstavujú priame ohrozenie pre ostatných hostí Klubu, osoby v stave opitosti, pod vplyvom omamných látok alebo svojím konaním porušujúce tento poriadok, budú z priestorov vyvedené.
 11. V prípade vážneho porušenia pravidiel Klubu majú zamestnanci ochrany právo použiť právom predpísané prostriedky za účelom okamžitého zabezpečenia bezpečnosti v Klube.
 12. V prípade spôsobenia materiálnych škôd v Klube, spáchania priestupku alebo nevhodného správania majú zamestnanci ochrany právo zadržať páchateľa a okamžite ho odovzdať do rúk polície. Za škody spôsobené v Klube zodpovedá páchateľ poškodenia alebo osoba za neho zodpovedná.
 13. Klub nezodpovedá za náhodné udalosti, ktoré môžu nastať počas akcie, ako sú požiar, evakuácia nariadená políciou a hasičmi, katastrofa, bombový poplach a nebude povinný vrátiť peniaze za vstupenky ani poskytnúť odškodnenie za iné nároky súvisiace s neuskutočnením alebo prerušením akcie z uvedených dôvodov.
 14. V Klube platí zákaz fajčenia tabaku, s výnimkou špeciálne označených a prispôsobených miestností pre fajčiarov. Osoby nachádzajúce sa v týchto priestoroch sa dobrovoľne rozhodli pre pobyt v zadymenom prostredí. Hosť Klubu berie na vedomie, že môže byť vystavený neustálemu pobytu v zóne intenzity zvuku, ktorá môže spôsobiť poškodenie sluchu.
 15. Klub si vyhradzuje právo zrušiť organizovanú akciu bez udania dôvodu. V takom prípade náleží vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky. Zrušenie akcie neoprávňuje k žiadnym ďalším nárokom.
 16. Obsluha Klubu má právo odmietnuť podávanie alkoholu opitej osobe.
 17. Hodina zatvorenia Klubu je určená podľa okolností vedením.
 18. Šatňa v klube je povinná. Osoby účastniace sa na akciách organizovaných Klubom Vavavoom, sú povinné oboznámiť sa s Pravidlami šatne.
 19. Osoby zúčastňujúce sa na akcii súhlasia s bezplatným šírením ich zobrazenia, zaznamenaného počas akcií organizovaných Klubom pre marketingové účely. Súhlas je udelený na neurčitý čas a bez teritoriálnych obmedzení. Súhlas zahŕňa aj šírenie zobrazenia tretími stranami v rámci vysielania a verejného prehrávania marketingových materiálov, reportáží a informácií o akcii.

REZERVAČNÝ PORIADOK

 1. Rezervácie sa vykonávajú prostredníctvom portálu www.emenago.com.
 2. Rezervácie sa prijímajú na časy: 22:00 a 22:30 a sú zrušené po 30 minútach meškania. Príchod po tomto čase vedie k strate vopred zaplatenej sumy aj miesta.
 3. Po absolvovaní rezervačného postupu je potrebné uhradiť celú sumu online do 12 hodín od uskutočnenia rezervácie (ceny rezervácie sú uvedené v popise lóže po jej výbere).
 4. VSTUP DO KLUBU A ŠATŇA SÚ ZAHRNUTÉ V CENE REZERVÁCIE.
 5. Časť sumy rezervácie je možné využiť na bare (hodnoty sú uvedené v popise lóže po jej výbere).
 6. V Klube platí dress code – Casual, Smart Casual.
 7. Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a pohodlia hostí Klubu si Klub Vavavoom vyhradzuje právo odmietnuť vstup každému, kto svojím vzhľadom, odevom alebo správaním nezodpovedá štandardom prezentovaným Klubom. Toto sa týka aj osôb s predchádzajúcou rezerváciou lóže v Klube.

ŠATŇOVÝ PORIADOK

 1. Šatňa počas akcií je povinná.
 2. Šatňa je bezplatná.
 3. Dôkazom prijatia veci do šatne je vydanie čísla alebo náramku.
 4. Za stratené alebo poškodené čísla/náramky sa účtuje poplatok 20 €/ks.
 5. Za cenné predmety nechávané v šatni (doklady, kľúče, peňaženky, mobilné telefóny atď.) Klub Vavavoom nenosí zodpovednosť.
 6. V prípade stratenia čísla budú veci vydávané po zaplatení poplatku (bod 4.) po skončení akcie alebo v termíne určenom zamestnancami Klubu.
 7. Za veci nechané na území Klubu Vavavoom nezodpovedáme.
 8. Zanechané veci v šatni uchovávame 14 dní.
 9. Vstup na územie Klubu znamená súhlas s vyššie uvedenými pravidlami.